← Takaisin blogiin

Kolme päähavaintoa aloituskyselystä

Aloituskyselyn mukaan kentän yhteiselle visiolle on selkeä tarve.

Visiotyön aloituskysely oli avoinna 20.9.-12.11.2021 välisen ajan. Laajan kysymyspatteriston avulla haluttiin avata väylä ideoida ja kommentoida vision valmistelua sekä esittää visiotyöhön liittyviä toiveita. Kyselyn vastaukset sekä aloitusseminaarissa syntyneet ajatukset evästävät visiotyön ydinryhmää hankkeen suunnittelussa. Aloituskyselyyn vastasi 52 taidekasvatuksen alan toimijaa. 

Ensimmäinen aloituskyselystä noussut havainto on, että valtaosa vastanneista, 92%, pitää hankkeen tavoitteita osuvina. Visiotyöllä tavoitellaan koulutuskentän eri osapuolten yhteisen näkemyksen vahvistumista koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä sekä tuetaan toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Yhteinen visio tukee kaikkia toimijoita sekä päätöksenteossa että strategiatyössä seuraavasti: Se valottaa ja kehittää taidekoulutuksen rakenteita. Se kuvaa kansallisen taidekoulutusjärjestelmän kehittämistavoitteet. 

Toinen havainto aloituskyselystä on, että taidekasvatuksen ja -koulutuksen kentällä on projektipohjaista yhteistyötä eri organisaatioiden ja taiteenalojen välillä. Vaikka yhteistyötä on jo runsaasti, se ei ole poikinut tyydyttäviä pysyviä muutoksia vakiintuneisiin rakenteisiin. Avoimista vastauksista nousee monensuuntaisen vuoropuhelun, yhteistyön, kumppanuuksien, synergian ja verkostojen tarve eri tavoin. Nykyistä syvempää, systemaattisempaa ja pitkäkestoista yhteistyön tarvetta nähdään esimerkiksi: 

  • taidekasvatuksen ja -koulutuksen toimijoiden välille laadukkaan taidekasvatuksen toteuttamiseksi, myös yli taiteenalojen 
  • taiteen ammattikentän ja taiteilijakoulutuksen välille 
  • eri hallinnonalojen välille 
  • kentän sisäisesti taidekasvatuksen ja -koulutuksen edunvalvonnan järjestämiseksi 

Aloituskyselyssä kysyttiin, mitä tulisi ottaa huomioon, jotta kaikki toimijat tulisivat kuulluiksi ja hyötyisivät visiotyöstä. Kolmas havainto on, että vastauksista nousee esiin erityisesti viestinnän ja tiedottamisen keskeinen rooli hankkeen onnistumisessa. Viestinnän tulee olla ennakoivaa, tavoittaa ruohonjuuritaso ja ”pitää satunnaisesti osallistuvien ajatus mukana prosessissa, joka kulkee eteenpäin” (suora lainaus kyselyvastauksesta). Vastauksissa muistutetaan eri taiteenalojen erityisalueiden koulutuksen, kuten nukketeatteri, esitystekniikka ja baletti, huomioimisesta osana visiotyötä. 

Tulevaisuuspohdintoja esittävien taiteiden koulutuksesta

Blogissa pohditaan taidekoulutuksen tulevaisuutta asiantuntijapuheenvuorojen kautta sekä seurataan Esittävien taiteiden koulutuksen visiotyö 2030 -hankkeen etenemistä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia