← Takaisin blogiin

Laatutyötä tarvitaan myös ekologisen kestävyyden vahvistamiseen

Laatujärjestelmämme auditoidaan keväällä 2024. Projektin ajan tämä blogisarja esittelee yliopiston laatutyötä ja sen auditointia.

Miksi yliopiston ekologista kestävyyttä arvioidaan nyt, projektipäällikkö Teemu Sorsa?

Valitsimme Taideyliopistossa laatuauditointimme vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi ekologisen kestävyyden laadunhallinnan. Halusimme auditoinnin avulla varmistaa, että prosessimme, rakenteemme ja laatujärjestelmämme tukevat kunnianhimoisia tavoitteitamme ekologisen kestävyyden auleella. Itsearviointiraporttia kirjoittaessamme pääsimme yhdessä pohtimaan sitä, minkälaisilla käytännöillä voimme varmistaa Taideyliopiston ekologisen kestävyyden kehittämisen nyt ja tulevaisuudessa. Ulkopuolisen, riippumattoman tahon auditoinnin etuna on, että voimme tunnistaa käytännöissämme kehittämistarpeita ja ”sokeita pisteitä”, joita emme itse olisi osanneet huomioida.

Laatuauditoinnin itsearviointiraportissa avasimme, miten yksi Taideyliopiston strategian kuudesta kärkitavoitteesta on, että taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua. Strategiamme mukaisesti sisällytämme ekologisen kestävyyden teemojen ymmärryksen ja kestävät toimintatavat jatkossa nykyistä laajemmin monialaiseen opetukseemme, tutkimukseemme ja taiteelliseen toimintaamme. Samalla laskemme luonnonvarojen käyttömme ja päästömme kestävälle tasolle niin, että toimintamme on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. 

Strategiaa tarkentava ja konkretisoiva Taideyliopiston ympäristöohjelma on suunnitelma siitä, miten pääsemme käytännössä strategisiin tavoitteisiimme. Ympäristöohjelman rakentamista ja toteuttamista on koordinoitu ja tuettu Ekologisen kestävyyden strategiahankkeessa vuosina 2021–2024.

Maapallolla elämisen mahdollisuuksien turvaaminen kaikille ja toimintatapojen muuttaminen ympäristön kannalta kestävälle pohjalle on meidän kaikkien tehtävä. Sen takia on hienoa, että ympäristöohjelman myötä myös Taideyliopistolla olemme onnistuneet kirkastamaan suuntaamme kohti sitä, että olemme osaltamme mukana kestävyysmurroksessa. Taiteen ja taidekoulutuksen rooli tässä siirtymässä on erityisesti mahdollistaa uusien, kestävien ja kestävyyttä edistävien ajattelemisen, tekemisen ja kokemisen tapojen muotoutuminen. Samalla myös meidän tulee kehittää uusia koulutuksen ja taiteen tekemisen toimintamalleja, jotka eivät kuormita ilmastoa tai kuluta suhteettomasti luonnonvaroja.

Itsearviointiraportissa kuvasimme ekologisen kestävyyden johtamiseen sekä teeman arviointiin ja kehittämiseen liittyvät prosessit ja sen, miten ekologisen kestävyyden laatutyö nivoutuu osaksi Taideyliopiston olemassa olevia prosesseja. Lisäksi kirjasimme tunnistamiamme vahvuuksia ja kehittämiskohteita ekologisen kestävyyden alueella. Vahvuuksiksemme luimme, että meillä on selkeä strategiassa ja ympäristöohjelmassa määritelty tavoitetila, ja että ympäristöohjelman toteuttaminen ja seuranta on liitetty toiminnanohjausprosessiin. Kehittämiskohteiksi kirjasimme ydintoiminnan eli opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ekologisen kestävyyden kehittämisen vahvistamisen, kestävyyden vakiinnuttamisen laaja-alaisesti osaksi arkea sekä resurssien riittävyyden ekologisen kestävyyden kehittämiselle ja ylläpidolle.

Ekologisen kestävyyden valinta vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi kertoo Taideyliopiston johdon sitoutumisesta ympäristökestävyyden kehittämiseen Taideyliopistossa ja on siten linjassa myös teeman korkean strategisen priorisoitumisen kanssa. Tavoitteet, prosessit, rakenteet tai auditoinnit eivät kuitenkaan itsessään vielä tee työtä puolestamme. Selkeät, itsearviointiraportissa kuvaamamme toimintatavat ovat konteksti, joka mahdollistaa arkisen kehittämistyön ja ympäristökestävyyden edistämisen käytännössä. Siihen tarvitsemme laajaa joukkoa taideyliopistolaisia niin johdosta, akateemisesta henkilökunnasta, opiskelijoista kuin palveluhenkilöstöstäkin.

Puheenvuoroja taiteesta ja yhteiskunnasta

Tässä blogissa yhteisömme jäsenet nostavat esiin ajankohtaisia aiheita taidekentältä ja yhteiskunnasta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia