← Takaisin blogiin

Mera utrymme för konstundervisningen för barn och unga!

Finland har inte lyckats skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga att syssla med olika konstformer på sin fritid. För att förbättra situationen gör Svenska kulturfonden åren 2023-2025 en strategisk satsning på sex miljoner euro.

Katarina von Numers-Ekman, ombudsman i utbildningsteamet på Svenska kulturfonden. Photo: Eva Persson

Konst ger barn och unga verktyg att uttrycka sig och stärka sin identitet. Konstundervisningen har dessutom stor potential att stärka välmåendet. Trots detta har Finland inte lyckats skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga att syssla med olika konstformer på sin fritid. 

För att förbättra situationen gör Svenska kulturfonden åren 2023-2025 en strategisk satsning på sex miljoner euro under namnet SKAPA. Inom SKAPA tar fonden emot ansökningar från kommuner och kommunala samarbetsorgan som vill skapa bättre möjligheter för konstundervisning för barn och ungdomar i Finland.  

Ojämlikheten i konstundervisningen syns både regionalt och socialt 

Våren 2022 utkom Mer än en hobby!, Lasse Garoffs utredning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland. Utredningen var en beställning av Svenska kulturfonden. 

Garoffs utredning visar att tillgången till svensk- och tvåspråkig grundläggande konstundervisning är mycket ojämn i de tvåspråkiga delarna av Finland. I vissa regioner finns fantastiska utrymmen där barn och ungdomar kan ta del av undervisning i flera konstämnen på sin fritid. På andra håll finns kommuner som väljer att inte satsa alls på grundläggande konstundervisning. 

Garoffs utredning visar också att barn från resursstarka familjer, där föräldrarna ofta själva har haft en konsthobby under sin uppväxt, är de som mest tar del av grundläggande konstundervisning. Däremot är till exempel barn med invandrarbakgrund, barn med särskilda behov eller funktionsvariationer och barn från socioekonomiskt utsatta familjer underrepresenterade. Samma problematik finns förstås också inom den finskspråkiga undervisningen. 

Situationen kompliceras ytterligare av systemet för statsfinansiering. Musiken får, av historiska skäl, den överlägset största delen av statsfinansieringen i jämförelse med de åtta andra konstformerna inom den grundläggande konstundervisningen. Aktörer som erbjuder undervisning i mindre konstämnen, som till exempel cirkuskonst eller ordkonst, har mycket svårt att komma in i statsandelssystemet.  

Det är också vanligt att kultur- och bildningsnämnden godkänner att aktörer inom tredje sektorn ordnar grundläggande konstundervisning i kommunen. Däremot är kommunen inte alltid beredd att stödja dessa aktörer ekonomiskt för att garantera ett brett utbud av konstämnen samt kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet i undervisningen. Många eldsjälar som brinner för barnens och ungdomarnas rätt att uttrycka sig och stärka sin identitet genom konsten kämpar i ständig motvind eftersom hållbara finansieringsmodeller saknas. 

Som också professor Anniina Suominen visade i sin utredning för undervisnings- och kulturministeriet år 2019 är finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning både komplicerat och orättvist. Många privata finansiärer säger automatiskt nej till att finansiera grundläggande konstundervisning, eftersom man anser att ansvaret ligger på stat och kommun. Det offentliga har alltså inte lyckats skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga att syssla med olika konstformer på sin fritid. 

SKAPA — jämlik konstundervisning för barn och ungdomar 

För att förbättra situationen gör Svenska kulturfonden åren 2023-2025 en strategisk satsning på sex miljoner euro. Vi har döpt satsningen till SKAPA – ett namn som syftar både på barnens och ungdomarnas konstnärliga skapande och på de nya strukturer för undervisningen som behöver skapas.  

Inom ramarna för SKAPA kommer vi att ta emot ansökningar från kommuner, samkommuner och andra samarbetsorgan där fler kommuner ingår. De kan få bidrag för att först se över sitt utbud av svensk- och tvåspråkig konstundervisning och sedan skapa mera hållbara strukturer och nya nätverk och samarbeten som stärker tillgängligheten och ökar utbudet på lång sikt. Vi kommer dessutom att ta emot ansökningar från högskolor som utbildar pedagoger i konstämnen och aktörer som ordnar fortbildning för lärare i konstämnen, så att undervisningens kvalitet tryggas.  

Nu är rätt tid att lyfta konstundervisningen för barn och unga. Social- och hälsovårdsreformen närmar sig, och kommunerna måste se över sina uppgifter och definiera hur den nya bildningskommunen ska se ut. Här kan de nationella visionerna för hur undervisningen i konstämnen i Finland ska se ut år 2030 fungera som viktiga vägkartor. 

Konstundervisningen för barn och unga – både i skolan och på fritiden – har en stor outnyttjad potential i att stärka välmåendet. I svåra tider som de vi lever i just nu har konstarterna i sig en helt central roll i att vidga vår förståelse och ge oss nya infallsvinklar på den mänskliga tillvaron. 

Klicka här för mera information.

Text: Katarina von Numers-Ekman, ombudsman i utbildningsteamet på Svenska kulturfonden 

Tulevaisuuspohdintoja esittävien taiteiden koulutuksesta

Blogissa pohditaan taidekoulutuksen tulevaisuutta asiantuntijapuheenvuorojen kautta sekä seurataan Esittävien taiteiden koulutuksen visiotyö 2030 -hankkeen etenemistä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia