← Takaisin blogiin

Omfattande ombyggnader

I samband med ombyggnadsarbetet byggdes en kammarmusiksal och undervisningslokalerna förnyades grundligt.

Renovering i R-hus

”Sibelius-Akademin, en hörnsten i nationens musikliv, har undergått renoveringar i nästan ett helt år.”

  • Demari 12.11.1990

När Sibelius-Akademin blev en statlig högskola 1980 övergick även ansvaret för byggnaden till staten. Under hela 1980-talet förbereddes omfattande ombyggnad av huset. År 1982 gav undervisningsministeriet Byggnadsstyrelsen i uppdrag att göra upp en I slutet av november 1989 gav undervisningsministeriet slutligen tillstånd att inleda arbetet.

Byggnaden omfattades inte av skyddsbeslut, men i de förhandlingar som fördes med Museiverket avtalades ändå att konsertsalen och tillhörande entréhall och foajé ska bevaras. I början av 1990-talet gjordes ändå stora ändringar under renoveringsarbetet. Montrarna i entréhallen gjordes om, kapprummen och toaletterna förnyades, från kapprummet byggdes en ny trappa upp till andra våningen, mellan foajén och entréhallen byggdes ljudisolerande dörrar och i konsertsalen infördes flera akustiska element, en flygellyft och ett kontrollrum. Konsertsalens bänkar byttes ut och orgelfasaden togs bort.

Symfoniorkestern övar i konsertsalen under ledning av Ilpo Mansernus 1978.
Symfoniorkestern övar i konsertsalen under ledning av Ilpo Mansernus 1978. Orgeln i konsertsalen togs bort vid renoveringen i början av 1960-talet, men orgelfasaden fick stå kvar. Fasaden som dominerat konsertscenen avlägsnades vid ombyggnaden i början av 1990-talet. Bild: Heikki Valkonen.

Statens konstverkskommission utlyste en inbjudningstävling för glasmålning i orgelsalen. Nivån på arbetena motsvarade emellertid inte förväntningarna, och konstverkskommissionen delade inte ut första och andra pris. Enligt kommissionen hade inte ”rummets karaktär och verkets möjligheter för stadsbilden” beaktats tillräckligt i tävlingen.

Undervisningslokalerna förnyades grundligt, i praktiken var det enbart de bärande väggarna som behölls. Vindsvåningen höjdes och de tekniska utrymmena placerades där. Pannrummet i källaren togs i bruk som lager, och bakom scenen byggdes en varuhiss. Det mellanbjälklag som på 1960-talet lagts till den ursprungliga övningssalen revs, och salen återfick sin ursprungliga höjd.

I samband med ombyggnadsarbetet byggdes en kammarmusiksal. Övningsrummen som byggts 1962 revs för syftet. I anslutning till kammarmusiksalen byggdes även en foajé för artisterna.

En ny, tyst kammarmusiksal byggs i Sibelius-Akademin i augusti 1991. De övningsrum som byggts till 1962 revs för syftet.
En ny, tyst kammarmusiksal byggs i Sibelius-Akademin i augusti 1991. De övningsrum som byggts till 1962 revs för syftet. Lehtikuva. Bild: Erkki Laitila.

År 2014 flyttade Sibelius-Akademin ut ur byggnaden, och den renoverades för användning som provisoriska lokaler för riksdagen. De största ändringarna gjordes på konsertsalen, som blev plenisal för riksdagen. Stolarna togs bort och i deras ställe hämtades pulpeter för riksdagsledamöterna. Konsertscenen gjordes mindre så att pulpeterna fick mer plats. Plenisalen fick ett upphöjt golv med mängder av ledningar undertill, och på salens ena vägg byggdes en balkong som arbetsutrymme för den tekniska personalen. Enbart smärre ändringar gjordes på undervisningslokalerna.

Riksdagen lämnade huset 2017, varefter den nuvarande ägaren Hemsö gjorde en mycket grundlig ombyggnaden av huset. Än en gång revs och byggdes nästan alla mellanväggar i undervisningslokalerna om. Klassrummen blev ”flytande konstruktioner” för förbättrad ljudisolering. Dessutom avlägsnades de tidigare materialen i mellanbjälklaget, såsom sågspån o.d.

I fråga om akustiken i konsertsalen eftersträvades något som påminde mer om tiden innan den föregående ombyggnaden. Detta gjordes genom att de akustiska konstruktionerna ovanför scenen modifierades och fler akustiska diffusionsmaterial lades till väggen bakom scenen. På sidorna om salen byggdes även akustiska väggar som gjorde att ljudet spred sig bättre till parketten.

 	Under den pågående ombyggnaden av konsertsalen i oktober 2019.
Under den pågående ombyggnaden av konsertsalen i oktober 2019. Konstuniversitetet Bild: Juho Papinniemi.


Menneisyyden muistia tulevaisuutta varten

Tässä blogissa Riku Hämäläinen kirjoittaa Taideyliopiston muistitietohankkeen vaiheista. Hankkeen tarkoituksena on kerätä entisten ja nykyisten opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan muisteluita taideopetuksen historiasta, arjesta, toiminnasta, sattumuksista, jne. tulevaisuuden tutkimuksia varten. Filosofian tohtori, dosentti Riku Hämäläinen toimii Historiafoorumin yliopistotutkijana. Hän johtaa muistitietohanketta, johon kuuluu niin uuden aineiston kerääminen kuin jo olemassa olevan arkistomateriaalin saatavuuden parantaminen.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia