← Back to blog

Lauluilmaisun pedagogiikka kehollisuuden näkökulmasta

Katri Liiran tohtoriprojekti

Kehittämisprojektia ohjaa kysymys: Miten lauluilmaisua voidaan ymmärtää, opettaa, oppia ja arvioida? Kehittämisprojektissa tarkastellaan pop/jazz-lauluilmaisua kehollisuuden kokonaisvaltaisesta näkökulmasta hyödyntäen etenkin kehollisuuden fenomenologista teoriaa. Kehittämisprojektissa tuotetaan tietoa ja ymmärrystä lauluilmaisun eri osatekijöistä ja kehollisesta luonteesta fenomenologiseen kirjallisuuteen perustuvan teoreettisen tarkastelun keinoin sekä luodaan uutta lauluilmaisun pedagogiikkaa ja oppimateriaalia.

Työskentely projektissa on yhteisöllistä ja toteutuu kahden opettaja-tutkija-laulajan, Katri Liiran ja ELina Arlinin, välisenä yhteistyönä trialogisen oppimisen mallia mukaellen (Paavola ym. 2006). Lisäksi taideperustaisen tutkimuksen (McNiff 1988; Cahnmann-Taylor & Siegesmund 2017) menetelmiä hyödynnetään siten, että hankkeessa opettaja-tutkijat pitävät kolme laulukonserttia, joissa kerätään tutkimusaineistoa lauluilmaisuun liittyen (esiintyjien ja kuulijoiden havainnot ja kokemukset). Aineiston ja teoreettisen tarkastelun avulla tuotettua tietoa hyödynnetään lauluilmaisun pedagogiikan kehittämisessä sekä oppimateriaalin valmistelussa. Kehittämishankkeessa rakennettu teoreettinen ja pedagoginen ymmärrys sanallistetaan laulupedagogiikan ja -pedagogien käyttöön käsitteistönä, ilmaisuharjoituksina, opetus- ja arviointimenetelminä sekä arviointikriteereinä. Kehittämisprojektin konkreettisina lopputuotoksina julkaistaan kolme tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia, oppikirja lauluopettajille sekä verkkosivusto laulajille.

Katri Liira on tohtoriopiskelija soveltajakoulutuksessa (tieteellinen painotus) MuTri-tohtorikoulussa.

Asiasanat: kehollisuus, laulaminen, pop/jazz-laulu, ilmaisu, esiintyminen, laulupedagogiikka, yhteisöllinen tutkiminen

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog