← Back to blog

Talkoo

Talkoo asks which kind of the conditions the artists and art can set on their social relations in their own artistic activities.

talkoo[at]gmail.com

© yhdessä tekeminen, jakaminen ja oppiminen 

doing, sharing and learning together

Keywords:

EXPERIENCE (senses, corporality, presence and reciprocity).

WORKING TOGETHER (democracy, disagreement and negotiation).

SOCIAL RELATIONSHIP (system, dependency and re-liberation).

(My) artistic research started with (my) community artistic activity (1994–2001). Community and socially engaged art is characterized by working together, interacting and agreeing between people. 

The artist´s author name is the artist’s brand. Saa sanoa and Ruumiillisia harjoitteita ask, where is the content of the artwork and is the naming of an authorship able to release? Saa sanoa gave up the use of the personal name in artistic activities (2009). Saa sanoa workname describes the nature or content of the activity. The worknames are changing according to the content of working and acting. 

Saa sanoa (2008–2013) is a set of three exhibitions in the gallery and museum premises. Ruumiillisia harjoitteita (2010–) includes three artistic approaches to sense and perceive urban space. Saa sanoa and Ruumiillisia harjoitteita ask, is community art able to (re-)presentated – how are urban space experiences produced?

Corporeal presence cannot be archived. Ruumiillisia harjoitteita gave up photographing and videotaping the artworks (2009).

Ajauksia is an anonymous group in four different field of art (2017–). The group’s activities are based on sensory corporeal exercises. The group acts in urban nature environments. Ajauksia group ask what the sensory experiences provoke in the participators, how to be acting and experiencing together and to negotiate of authorship.

Talkoo work combines local know-how and the sharing of traditional craft skills as well as learning together. 

Talkoo is an old rural culture form of working together and helping the neighbours.

Now Talkoo is planning the site-specific activities in a rural environment together with (local) residents. 

Talkoo kysyy, millaisia ehtoja taitelijat ja taide voivat asettaa yhteiskuntasuhteilleen.

Avainsanat:

KOKEMUS (aistit, kehollisuus, läsnäolo ja vastavuoroisuus).

YHDESSÄ TEKEMINEN (demokratia, erimielisyys ja neuvottelu).

SOSIAALINEN SUHDE (järjestelmä, riippuvuus ja vapautuminen).

Taiteellinen tutkimukse(ni) lähti liikkeelle yhteisötaiteellisesta toiminnasta(ni) (1994–2001). Yhteisölliselle ja sosiaalisesti sidonnaiselle taiteelle on luonteenomaista ihmisten välinen yhdessä tekeminen, keskinäinen kanssakäyminen ja yhteinen sopiminen. 

Taiteilijan tekijänimi on taiteilijan tuotemerkki. Saa sanoa ja Ruumiillisia harjoitteita kysyvät, missä on taideteoksen sisältö ja onko tekijyyden nimeämistä mahdollista purkaa? Saa sanoa luopui henkilönimen käytöstä taiteellisessa toiminnassa (2009). Saa sanoa –työnimi kuvaa toiminnan luonnetta tai sisältöä. Teosnimet vaihtuvat työn ja toiminnan sisällön mukaan.

Saa sanoa (2008–2013) on kolmen näyttelykokonaisuus galleria- ja museotiloissa. Ruumiillisia harjoitteita (2011–) sisältää kolme taiteellista lähestymistapaa aistia ja havainnoida kaupunkitilaa. Saa sanoa ja Ruumiilliset harjoitteet kysyvät, voiko yhteisötaidetta esittää (uudelleen) – miten kaupunkitilakokemuksia tuotetaan?

Kehollista läsnäoloa ei voi arkistoida. Ruumiillisia harjoitteita luopui valokuva- ja videotaltioimisesta (2010).

Ajauksia on neljän eri taiteen alan anonyymi taiteilijaryhmä (2017–). Ryhmän toiminta perustuu aistivaraiseen keholliseen harjoitteluun. Ryhmä toimii kaupunkiluontoympäristöissä. Ajauksia-ryhmä kysyy, mitä aistikokemus herättää osallistujassa, miten kokea ja toimi yhdessä ja neuvotella tekijyydestä.

Talkoo työssä yhdistyvät niin paikallinen osaaminen ja perinnekäsityön taidon jakaminen kuin yhdessä oppiminen. Talkoo on vanhaan maaseutukulttuuriin liittyvä yhdessä tekemisen ja naapuriavun muoto.

Nyt Talkoo suunnittelee maaseutuympäristössä paikkasidonnaista toimintaa yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa. 

KuvA research activities

This blog highlights the activities of the research unit and doctoral programme at the Academy of Fine Arts Helsinki | Tämä blogi esittelee Kuvataideakatemian tutkimusyksikön ja tohtorikoulutusohjelman tapahtumia ja toimintaa | I den här bloggen presenteras verksamheten och evenemangen vid Bildkonstsakademins forskningsenhet och doktorandprogram

Latest posts

Follow blog