← Back to blog

”Venez Esprit-­‐Saint, et envoyez-­‐nous du ciel un rayon de votre lumière”
Ranskalaisen liturgisen urkumusiikin soveltaminen suomalaisessa jumalanpalveluksessa

Anna Pulli- Huomon tohtoriprojekti

Kirkkomusiikin alaan liittyvän taiteellisen jatkotutkintoni kohteena on ranskalainen roomalaiskatolisen kirkon liturgisten tekstien tai sävelmien pohjalta 1800–1900-luvuilla sävelletty urkumusiikki ja sen soveltaminen nykyiseen suomalaiseen evankelis-luterilaiseen jumalanpalveluselämään. Jatkotutkinnossa kulkevat rinnakkain niin ranskalaisen urkuohjelmiston ja katolisen jumalanpalvelusmusiikin historiallinen tausta kuin soitinmusiikin käyttö ja merkitys suomalaisessa tämän päivän luterilaisessa jumalanpalveluksessa.


Jatkotutkintoni päämääränä on syventää ja rikastuttaa suomalaisen luterilaisen jumalanpalveluksen musiikkia urkumusiikin näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena oleva urkuohjelmisto on sävelletty ennen vuosina 1962–1965 pidettyä Vatikaanin II kirkolliskokousta, joka määritteli roomalaiskatolisessa liturgisessa käytössä olevan musiikin uudestaan. Osana ohjelmiston käyttöä suomalaisessa jumalanpalveluksessa kuuluu eri aikakausien ranskalaisille soittimille sävelletyn musiikin soveltaminen käytettävissä oleville suomalaisille uruille.

Jatkotutkintoni taiteellinen osuus rakentuu viidestä opin- ja taidonnäytetilaisuudesta, jotka minun kohdallani ovat jumalanpalveluksia. Opinnäytetilaisuuksien teemat painottuvat kirkkovuodessa erityisesti pääsiäisen ja helluntain ympärille. Mukana on myös yksi pyhä helluntain jälkeisestä jaksosta. Opinnäytetilaisuudet toteutetaan kyseessä olevien kirkkovuoden pyhien aiheista käsin, hyödyntäen eri säveltäjien musiikkia ja erilaisia kokoonpanoja. Jatkotutkintooni liittyvässä tutkielmassani tarkastelen jumalanpalvelusta urkurin näkökulmasta käyttäen esimerkkeinä opin- ja taidonnäytetilaisuuksiani. Pohdin, miten urkurina ymmärrän jumalanpalveluksen ja minkälaisia erilaisia rooleja minulla on ollut urkurina tämän jatkotutkintoni jumalanpalveluksissa.

Anna Pulli-Huomo on tohtoriopiskelija taiteilijakoulutuksessa MuTri-tohtorikoulussa.

Asiasanat: urkumusiikki, urkuri, liturgia, jumalanpalvelus, ranskalainen 1800–1900-lukujen musiikki

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog