← Back to blog

Virsi minuuden peilinä. Fenomenologinen tutkimus virsien merkityksestä ihmisen elämänkulussa virret itselleen merkittäviksi kokevien kuvaamina.

Riitta Jukkolan tohtoriprojekti.

Kyseessä on 10 informantin haastattelulla saatu aineisto, jonka kautta selvitetään virsikokemusten merkitystä yksilön elämänkulussa. Tutkimusote on fenomenologinen. Tutkija nojautuu työssään Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään kolmen olemisen perusmuodon, tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden kautta. Tutkimuksen alakysymykset juontuvat tästä kolmijaosta käsin. Analyysi suoritetaan Amedeo Giorgin ja Juha Perttulan fenomenologisen psykologian analyysimetodia virsitutkimukseen soveltaen. Työ on analyysivaiheessa.

Asiasanat: virret, fenomenologia, kokemukset, merkitykset.

Riitta Jukkola on tohtoriopiskelija Klassisen musiikin tohtorikoulu DocMusissa.

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog