← Takaisin blogiin

Taidealojen yliopisto-opettajat tarkastelevat opettajuuttaan ja sen kehittämistä uudessa kirjassa

Kirjassa 15 Taideyliopiston opettajaa tarkastelee opettajuuttaan ja sen kehittämistä liittyen mm. monialaisuuteen, opetuksen reflektointiin, taidealojen historiasuhteeseen, osallisuuteen ja uusmaterialismiin.

Toiminnasta sanoiksi -kirjan kannet, jossa kannessa opettaja ohjaa tanssijaa.

Kirja sai alkunsa tarpeesta tehdä näkyväksi opettajien oman työnsä kehittämistä ja yhteisöllisen pedagogisen pohdinnan mahdollisuuksia Taideyliopistossa. Kukin kirjoittaja ja kirjoittajapari lähestyi kirjoitusprosessia omassa työssään ajankohtaisten havaintojen ja kokemusten kautta. Kirjan toimittajina halusimme edistää tutkimuksen, opetustyön ja opetuksen kehittämisen konkreettista yhteistyötä tavalla, jossa moniarvoisuus ja kuunteleva asenne ovat keskeisinä. Halusimme kirjoitusprosessilla edistää myös Taideyliopiston opettajien keskinäistä vuoropuhelua yli taideala- ja akatemiarajojen.

Vuonna 2019 julkistimme kirjoituskutsun Taideyliopiston opettajille. Julkaisuprosessiin sitoutuneen ryhmän muodostuessa aloitimme taidealojen yliopistopedagogisen koulutuksen ja tutkimuskeskus CERADAn välisen yhteistyön tämän kirjan valmistamiseksi. Lukuvuonna 2019–2020 järjestimme työpajoja kirjoittamisen tukemiseksi ja pohdimme kirjoittajien kanssa yhdessä julkaisun kokoavia teemoja ja merkitystä. Yhteisten tapaamisten tavoitteena oli lisätä vertaistuen ja -oppimisen mahdollisuuksia kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Työpajoja muistellessa mieleen nousevat rakentavien keskustelujen lisäksi myös ilo ja nauru, jotka olivat läsnä, kun esimerkiksi pohdimme teemoja ja valitsimme yhdessä kirjalle nimeä. Oli hienoa huomata, että yhteisille hetkille, jotka osaltaan auttoivat kirjan valmistumisessa, löytyi aikaa muiden työkiireiden keskellä. 

Kirjan eräs keskeinen tavoite on kehittää taiteen opetusta ja taiteilijakoulutusta korkea-asteella. Taideyliopiston opettajat ja tutkijat tekevät sitä työssään jatkuvasti, mutta monilta heistä puuttuu paikka, jossa keskustella siitä rakentavan kriittisesti. Siksi koemme, että Taideyliopistossa tarvitaan foorumeja, joissa opetuksen kehittämistä voidaan avata aikaisempaa enemmän yhteiseen tarkasteluun. Tällä kirjalla olemme halunneet tarjota yhden alustan, jossa pedagogista ja taiteellista osaamista ja ajattelua voi yhteisöllisesti jakaa sekä viedä eteenpäin.

Kirjassa Anu Koskinen ja Sirkka Lamminen tarkastelevat pariopettajuuden rakentumista kahden eri taiteenalan ammattilaisen yhteistyönä näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa. Monialaisuuden teemaa jatkaa Assi Karttusen teksti, joka käsittelee taidealojen välisen vuorovaikutuksen ja taiteidenvälisen työskentelyn etiikkaa.

Hilkka-Liisa Vuori tarkastelee kirjoituksessaan vieraanvaraisuuden teemaa ja ehdottaa ”kuuntelemisen pedagogiikkaa” lähtökohdaksi musiikinopetukseen korkea-asteella. Elina Salorannan ”Opettajattaren tyynynaluskirja” perustuu päiväkirjaan, jota hän piti syksyllä 2019 samaan aikaan kun ohjasi kirjoituskurssia Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan opiskelijoille. Kirjoitelma kertoo opettajan sisäisistä pohdinnoista mutta myös siitä, mitä tunneilla konkreettisesti tapahtuu. Tapio Tuomela pohtii kirjoituksessaan musiikin opiskelijoiden nuotinlukutaidon kehittämistä keskittyen tarkastelemaan nuotista soittamisen prosessin alkuvaihetta ennen soivan äänen kuulumista. Marika Orenius pohtii taidekoulutuksen muuttuvaa luonnetta ja taiteen ja pedagogiikan suhteiden ekologiaa. Hän esittää, miten taiteilijakoulutus itsessään elää ja muuttuu sekä miten sitä ympäröivät tekijät myös vaikuttavat siihen.

Jukka von Boehm esittelee, reflektoi ja käsitteellistää esseeartikkelissaan Teatterikorkeakoulussa järjestämiään esittävien taiteiden historian työpajoja. Hän pohtii, miten historian opetusta voitaisiin kehittää kokonaisvaltaisemmaksi tapahtumaksi kuin pelkästään tutustumalla menneisyyyden ilmiöihin, suuntauksiin ja toimijoihin. Tanja Tiekso puolestaan tarkastelee ekologiseen oikeudenmukaisuuteen nojaavaa kriittistä pedagogiikkaa, joka huomioi yhteiskunnallisia sortorakenteita ja haastaa antroposentrisen eli ihmiskeskeisen ajattelun.

Liisa Jaakonaho kuvaa kirjoitelmassaan Taideyliopiston kansainvälisille opiskelijoille opettamaansa erityispedagogiikan opintojaksoa: sen sisältöjä, tausta-ajatuksia, mukana olleiden opiskelijoiden esiin tuomia näkökulmia sekä omaa pedagogista ajatteluaan. Tuula Jääskeläinen puolestaan tarkastelee ihmisoikeuskasvatuksen sisällyttämistä osaksi taidekasvatusta. Kirjoitelman keskeisenä teemana on taiteen potentiaali toimia vastanarratiivina vihapuheelle. Raisa Kilpeläisen kirjoitus tarkastelee osallisuuden kokemuksia yliopiston tuntiopettajan näkökulmasta. Se on tositapahtumiin perustuva muistiinkirjaus taidealojen yliopisto-opettajan arjesta ja ajatuksista, jotka liittyvät muun muassa yhteisöllisyyden etiikkaan ja intersektionaalisuuteen.

Pilvi Porkolan, samoin kuin Meri Linnan ja Maarit Rankasen puheenvuorot tuovat uusmaterialismin osaksi taidealan korkea-asteen opinnoissa käytävää keskustelua. Porkola tarkastelee uusmaterialismin ja esitystutkimuksen näkökulmien tarjoamia käsitteitä taidealojen korkea-asteen opettajan pedagogisen ajattelun jäsentämisessä. Tarkastelun keskiössä on pedagoginen toiminta esityksenä, se, mitä esityksen käsite voisi mahdollistaa yliopisto-opetuksessa, sekä toimijuuden materiaalisuus opetustilanteessa. Linna ja Rankanen puolestaan reflektoivat kirjoitelmassaan kuvataiteen ja tanssin yhteisopetuksessa nousseita kokemuksiaan kehollisuudesta ja materiaalisuudesta. He antavat dialogimuotoon kirjoitetussa esseessään äänen savelle, joka toimi opetustilanteessa rakentuneen komposition tasa-arvoisena ja aktiivisena osatekijänä.

Kirjan valmistamista ovat tukeneet Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta, Avoin kampus ja tutkimuskeskus CERADA.

Kirjan saatavuustiedot

Kirja julkaistaan niin painettuna kuin avoimena julkaisuna Taideyliopiston julkaisuarkistossa. Julkaisu tulee olemaan myytävänä Taideyliopiston Unigrafia-verkkokaupassa.

Lue kirja avoimena julkaisuna

Toiminnasta sanoiksi: Puheenvuoroja oman työn kehittämisestä taidealojen yliopistopedagogisessa koulutuksessa
Toim. Heli Kauppila ja Kai Lehikoinen
Kokos julkaisuja 8, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 2020
ISSN 1799-2818
ISBN 978-952-353-029-4 (painettu)
ISBN 978-952-353-030-0 (pdf)

Käy Taideyliopiston Unigrafia-verkkokaupassa

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia