← Back to blog

Taideyliopisto mukana kehittämässä suomenruotsalaisten ikäihmisten asiakaslähtöisen hoidon koulutusta

Hankkeessa Taideyliopisto kehitti ja pilotoi Ihana ikä -kurssimoduulin, jossa tarkastellaan taiteisiin ja kulttuuriin osallistumisen mahdollisuuksia ja hyvinvointivaikutuksia vanhustyössä.

Ymmärrys taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana. Kulttuuri- ja taidetoiminnan mahdollisuudet hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä ja osallisuuden lisäämisessä on tunnistettu uudella tavalla sekä yhteiskunnallisesti että tutkimuksessa. Tällaista taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä kartoittavaa tutkimusta ja kehitystyötä kutsutaan kulttuurihyvinvointitutkimukseksi.

Kiinnostus kulttuurihyvinvointiin on kasvanut

2000-luvun alusta EU ja OECD on pyrkinyt monipuolistamaan perinteisesti bruttokansantuotteella tarkasteltua hyvinvoinnin kuvausta. Subjektiivisen hyvinvoinnin tarkastelu on tullut osaksi yhteiskuntien elämänlaadun ja edistyksen seurantaa ja poliittista päätöksentekoa. Myös kasvava kestävyysvaje on erityisesti Suomessa haastanut virkakuntaa, poliittisia päättäjiä ja kansalaisyhteiskuntaa etsimään uusia sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, poikkialaisia ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Taidealalla kulttuurihyvinvoinnissa on kyse taiteen palvelujen ja taidealan ammattilaisten työn laajentumisesta taidealan ulkopuolelle moniammatillisiin ympäristöihin sekä palvelujen suunnittelusta eri kohderyhmien tarpeisiin. Sen lisäksi, että taide-, kulttuuri- ja opetusalan ammattilaiset tarvitsevat kulttuurihyvinvoinnin täydennyskoulutusta, sitä tarvitsevat myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Ihmiskeskeinen lähestymistapa suomenruotsalaisessa hoitokulttuurissa

”Kreativ personcentrerad vårdkonst” on tutkimus-, kehittämis- ja täydennyskoulutushanke, jota Taideyliopiston CERADA -tutkimuskeskus ja Avoin kampus toteuttavat yhteistyössä Åbo Akademin terveystieteiden yksikön ja elinikäisen oppimisen keskuksen ja ruotsinkielisten hoitotyön oppilaitosten kanssa. Hankkeen tavoitteena on integroida ihmiskeskeinen lähestymistapa osaksi suomenruotsalaista hoitokulttuuria sekä kehittää ja kartoittaa ikäihmisten hoitoon soveltuvia taidelähtöisiä ja luovia menetelmiä.

Hankkeessa Taideyliopisto kehitti ja pilotoi Ihana ikä -kurssimoduulin, jossa tarkastellaan taiteisiin ja kulttuuriin osallistumisen mahdollisuuksia ja hyvinvointivaikutuksia vanhustyössä.

Kurssin tavoitteena oli vahvistaa kurssille osallistuneiden suomenruotsalaisten vanhustyön vastuuopettajien ymmärrystä ja tietoa taiteen ja kulttuurin suhteesta hyvinvointiin, mallintaa kulttuurisen vanhustyön toteuttamista sekä antaa valmiudet toimia muutosagenttina kulttuurihyvinvointiajattelun integroinnissa osaksi ihmiskeskeistä ja holistista hoito- ja hoiva-alan opetusta.

Ihana ikä -kokonaisuus muodostui etukäteen taltioiduista verkkoluennoista, kirjallisuuteen tutustumisesta, kokemuksellista työpajapäivästä ja etäluennosta.

Tutkimusalojen yhteistyö saa aikaan konkreettisia vaikutuksia

Taideyliopistolle yhteistyö Åbo Akademin asiantuntijoiden kanssa on ollut monin tavoin rikastuttavaa. Olemme oppineet toinen toisiltamme ja onnistuneet yhdessä liittämään kulttuurihyvinvointiajattelun osaksi ihmiskeskeistä hoitotyötä. Åbo Akademin kautta olemme saavuttaneet kiinnostuneita vanhustyön vastuuopettajia ruotsinkielisissä hoitotyön oppilaitoksissa. Yhdessä järjestämämme täydennyskoulutuksen ansiosta he vievät nyt kulttuurihyvinvointiajattelua vanhustyön opetussuunnitelmiin omissa oppilaitoksissaan.

Tällainen tutkimusalojen välinen temaattinen yhteistyö, jolle on selvää yhteiskunnallista tarvetta, saa aikaan konkreettisia vaikutuksia vanhustyön koulutusohjelmissa. Pidemmällä aikavälillä vaikutamme hankkeen kautta suomenruotsalaiseen vanhustyöhön: vahvistamme ymmärrystä jokaiselle kuuluvasta oikeudesta osallistua taiteisiin ja kulttuuriin sekä sivistää itseään ja vahvistaa omaa hyvinvointiaan niiden kautta myös vanhuusiässä.

Kuten äskettäisestä tutkimuksen kokonaisarvioinnin raportista käy ilmi, Taideyliopistossa tehtävältä tutkimukselta odotetaan yhä enemmän tutkimusalojen välistä yhteistyötä. Myös tutkimusrahoittajat edellyttävät aikaisempaa enemmän tutkijayhteisön ja yhteiskunnan välistä dialogia ja yhteiskuntaan vaikuttamista.

Kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin yhdistää

Koska hankkeessa pyritään kehittämään, toteuttamaan ja arvioimaan luovia lähestymistapoja, jotka liittyvät ihmiskeskeiseen hoitoon, taiteeseen ja kulttuuriin terveyskasvatuksen eri tasoilla, tarvitaan laaja-alaista tietämystä monilta tieteenaloilta.

Åbo Akademissa on tällaista osaamista, mutta Taideyliopiston asiantuntijoilla on erityisosaamista luovuudesta, taiteesta ja kulttuurista. Meitä yhdistää yhteinen kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin, kertovat hankkeen koordinaattori Lisabet Sandin-Kula sekä gerontologisen hoidon ja terveystieteiden apulaisprofessori Heli Vaartio-Rajalin Åbo Akademista.

Sandin-Kula ja Vaartio-Rajalin kokevat, että Taideyliopiston kanssa toteutetun hankekumppanuuden kautta he ovat oppineet paljon suomalaisesta ja kansainvälisestä tutkimuskentästä ja meneillään olevasta tutkimuksesta, toiminnoista ja aloitteista. Eri taidemuotojen parissa on aktiivista toimintaa koko maassa.

”Taideyliopiston asiantuntijat ovat jakaneet anteliaasti tietämystään ja verkostoaan kanssamme, minkä ansiosta projektin kautta tarjotut hoitoalan ammattilaisten täydennyskoulutuskurssit ovat tuntuneet merkityksellisiltä ja hyödyllisiltä.”

Hanketta rahoittaa Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Högskolestiftelsen i Österbotten ja Aktiastiftelsen.

Kirjoittajat

Yliopistotutkija Kai Lehikoinen, tutkijatohtori Taru Koivisto ja työelämälehtori Riitta Huttunen, Kreativ personcentrerad vårdkonst -hanke

Art makes a difference

Taidekasvatuksen tutkimusverkosto CERADAn blogista löydät verkoston uutiset, tapahtumat ja puheenvuorot. Verkoston tutkijat kirjoittavat taidekasvatuksen tutkimuksesta sekä taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaisesta kehittämisestä. Tutkimusverkosto on osa Taideyliopiston Tutkimusinstituuttia.

Research network CERADA’s blog offers news and views about how research into arts education can have an impact on society. CERADA researchers at Uniarts Helsinki blog about their work. The research network is part of Uniarts Helsinki Research Institute.

Latest posts

Follow blog