← Takaisin blogiin

Uusia johtamisen työkaluja – luovan alan menetelmät kehittävät yrityskulttuuria ja tiimejä

Yritys- ja taiteilijatyöpajoja vetänyt Arto Kunnola Kook Managementista kirjoittaa prosessista omasta näkökulmastaan.

Nopeasti muuttuvat markkinat ohjaavat kasvuyrityksiä etsimään tehokkaita koulutus ja kehitystyökaluja yrityksen tiimien käyttöön. Taidepohjaiset menetelmät mahdollistavat nopean, osallistavan ja innostavan ympäristön uusien asioiden oppimiselle tiimien työpajoissa. Monessa yrityksessä uudet työmenetelmät opitaan työn ohessa, mutta uusia työpajoissa käytettäviä menetelmiä pystyy opiskelemaan helposti.

Kuinka yritys oppii käyttämään uusia organisaation kehitystyökaluja? 

Markkinat muuttuvat, asiakastarpeet uudistuvat, yrityksen täytyy muuttua näiden mukana. Yrityksissä tarvitaan uusia henkilöstön kykyjä jatkuvaan muutokseen.  Seinäjoella Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeessa (TYVI) kehitettiin yritysten haasteisiin taiteellisia ratkaisukonsepteja.

TYVI-hanke tarjosi mahdollisuuden eteläpohjalaisille yrityksille kehittää yritystään tulevaisuuden menetelmin ja mahdollisuuden uuden oppimiseen ja liiketoimintansa kehitykseen yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa. Yritysten kehittäminen luovien alojen työkaluilla on ollut mahdollista vuosikymmeniä. 

TYVI -projektin taiteilijat pääsivät esittämään kysymyksiä yrityksille TYVIn Kick-off tapahtumassa toukokuussa 2021. Kuvassa vasemmalta Nanna Rintala (Turun ylipisto), Pirjon Pakarin Katriina Leikas ja toimitusjohtaja Hannu Malmivaara sekä taiteilijat Henna Mantere ja Antti Hintsa. KUVA: Arto Kunnola

Miksi yrityksen muutoskyvykkyyttä kannattaa kehittää?

Yrityksen muutoskyvykkyys on yksi tulevaisuuden menestystekijöistä. Kun yrityksen strategiassa asiakas on keskiössä, kannattaa huomioida myös jatkuvasti muuttuva ympäristö ja kehittyvät markkinat. Suunnitelmallinen yrityksen muutoskyvykkyyden kehittäminen mahdollistaa yrityksen mukautumisen muuttuviin tilanteisiin. Tämä on yksi kilpailuetu markkinoilla pärjäämiseksi. 

Miksi johtajan kannattaa tutustua luoviin tulevaisuuden kehitystyökaluihin?

Luovan alan ammattilaiset ja ammattitaiteilijat ovat opiskelleet ja tehneet työtä ihmisten kanssa useita vuosia. Ammattitaiteilijoiden näkemys ja kokemus ihmisen kohtaamisesta on erilainen verrattuna ekonomiin, juristiin, insinööriin, sosiaalityön ammattilaiseen jne. Ammattitaiteilijan koulutuksessa keskitytään mm. luovuuteen, tulkintaan, ihmiseen, minuuteen ja vaikuttavuuteen. Ammattitaiteilijoilla on käytössään useita työkaluja yritysten auttamiseksi. Moni näistä työkaluista auttaa yritystä myös erottautumaan markkinoilla! 

Kaikilla taiteenaloilla on mielenkiintoisia työmenetelmiä esimerkiksi seuraavien asioiden käsittelyyn ja kehittämiseen yrityksissä:

  • tiimien kehittämiseen
  • luottamuksen ja sitoutumisen kehittämiseksi
  • empatian kasvattamiseen ja työyhteisötaitoihin
  • asiakaskohtaamiseen 
  • myynnin esiintymisvalmennukseen
  • henkilöstön haastaviin tilanteisiin, konfliktien käsittelyyn
  • YT-neuvotteluiden kehittämiseen ja päätösten jalkauttamiseen
  • henkilöstön työmotivaation palauttamiseen
  • johtoryhmien kehittämiseen
  • yrityksen arvo- ja strategiatyön tekemiseen. 

Mikä taiteen menetelmä sopisi johtamisen työkaluksi? 

Joskus menetelmän valinta on itsestään selvää esimerkiksi musiikin avulla tai improvisaatioteatterin menetelmiä hyödyntäen. Joskus ominaisinta tai turvallisinta taiteen alaa on vaikea löytää. Näissä tilanteissa kannattaa valita työkalu intuition avulla. Nämä silmiä avaavat taiteen menetelmät mahdollistavat yrityksen haasteen ratkaisemisen huomattavasti nopeammin kuin perinteisiä työpajamenetelmiä käyttäen. Hyvin fasilitoitu ja suunniteltu työpaja saattaa viedä yritystä nopeasti eteenpäin esimerkiksi tiimien yritykseen sitoutumisessa. Mitä se merkitsisi yritykselle, jos työntekijät olisivat entistäkin sitoutuneempia yritykseen? 

Yrityskulttuuri muokkaa työntekijöitä yrityksen näköiseksi. Taiteen menetelmiä hyödyntämällä pystytään nopeuttamaan myös yrityskulttuurin muutosta, säästämään aikaa sekä nopeuttamaan yrityksen sopeutumista yrityksen uuteen mahdollisuuteen tai haasteeseen.

Kuinka TYVI-hankkeessa kehitettiin yrityksiä ja elinkeinoelämää taiteen ammattilaisten avulla?

Projektipäällikkö Jenni Latva Taideyliopistosta sekä projektiasiantuntija Nanna Rintala Turun yliopistosta etsivät TYVI-hankkeeseen Etelä-Pohjanmaalta kolme rohkeaa edelläkävijäyritystä, jotka halusivat tarjota ammattitaiteilijoille mahdollisuuden rakentaa uniikki ratkaisuehdotus yrityksen tarpeisiin. Projektiin valittiin mukaan kuusi ammattitaiteilijaa. 

Työpajojen ja ennakkotehtävien avulla valittiin jokaisesta osallistuvasta yrityksestä kolme tärkeintä haastetta liiketoiminnan ja kassavirran kasvattamiseksi. Työpajoissa etsittiin, jalostettiin ja valittiin tärkeimmät yrityksen tulevaisuuden haasteet liiketoiminnan kehittämiseksi yhdessä yrityksen kanssa. Näissä työpajoissa Arto Kunnola (Kook Management) toimi fasilitaattorina.

Työpaja taiteilijoille yritysten kanssa työskentelystä

Työpajan tavoitteena oli auttaa taiteilijoita ymmärtämään yrityksen peruselementit ja päätöksentekotavat. Työpajassa käytiin Kook Managementin fasilitoimana esimerkein läpi TYVI-hankkeessa mukana olevien yritysten haasteita. Käy tutustumassa Tyvin projektipäällikkö Jenni Latvan kirjoitukseen ”Luovuuden asiantuntija”.

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma voidaan käydä läpi mm. Business Model Canvaksen avulla. Työkalun avulla ymmärretään paremmin projektissa olevien yritysten tarpeita mahdollisuuksien ja haasteiden ratkaisemiseksi. Taiteilijoiden työpajassa annettiin myös eväitä ratkaisumyynnin ymmärtämiseksi sekä taiteilijan ratkaisukonseptin merkityksen sanoittamiseksi.

Kook Management osallisti taiteilijat keskusteluun työpajassa, jossa käsiteltiin luovien alojen palveluiden myyntiä yrityksille. Lisäksi käytiin lävitse hinnoittelua, myyntitekniikoita sekä yrityksen perusliiketoiminnan ymmärtämistä. Kuvassa vasemmalta Noora Kauppila, Antti Hintsa, Tero Hytönen, Teemu Lehmusruusu ja Henna Mantere. KUVA: Arto Kunnola

Tulevaisuuden menestyvä yritysjohtaja haastaa itseään koko ajan

Yrityksen menestyksen mahdollistajana on aina henkilöstö. Yrityksen johdon panostus henkilöstön kehittämiseen näkyy suoraan yrityksen menestystekijänä. Avoin, rohkaiseva ja tukeva yrityskulttuuri antaa työntekijälle paremmat edellytykset toimia innovatiivisesti ja oppia rohkeasti myös epäonnistumisistaan. Avoimeen yrityskulttuuriin panostavat yritykset usein palkkaavat parhaat työntekijät markkinoilta, sillä yrityskulttuurilla on myös suuri vaikutus yrityksen imagoon työnantajana.
Yrityksen johdon merkitys on oleellinen. Jokaisella yrityksellä on omat liiketoimintatavoitteensa ja strategiapolku mutkittelee useista muuttujista johtuen. Yritysjohdon ja hallituksen kannattaa panostaa jatkuvaan oppimiseen. Se tapahtuu tutustumalla uusiin johtamistapoihin ja menetelmiin sekä kehittää yrityksen esimiehiä ja tiimejä myös epämukavuusalueella. 

Tiimissä jokaisen panos on yritykselle tärkeä. Taiteen menetelmillä tiimin introvertti tai johtoryhmän hiljaisin jäsen saadaan osallistettua mukaan keskusteluun. Kuinka yrityksen myyntitiimiä voidaan kehittää tulevaisuuden työvälineillä? Mitä se merkitsee yrityksellesi, jos uusi tapa kohdata asiakas kasvattaisi yrityksen myyntiä +20 %? Entä jos myyntitiimisi pystyisi reagoimaan entistä nopeammin markkinoiden muutokseen sen sijaan, että yrityksen palvelut koettaisiin liian kalliiksi myydä? 

Kirjoittaja: Arto Kunnola, KOOK Management

Kirjoittaja toimi fasilitaattorina TYVI-hankkeen yritystystyöpajoissa sekä taiteilijatyöpajassa. Käy lukemassa Arto Kunnolan blogikirjoitus TYVI-hankkeen Kick-off tilaisuudesta.

Luova tulevaisuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä. Tämä on yksi TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen ja sen jatkohankkeen ”Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa” perusajatuksista. Blogissa pääset lukemaan sekä hankkeiden toteutuksesta että mukana olleiden tekijöiden ajatuksia taiteen ja taiteellisen ajattelun käytöstä uusissa konteksteissa.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia