← Takaisin blogiin

Uutta soveltavaa koulutusta taideterapioiden ja taiteen terapeuttisen käytön alueella

Näköaloja taideterapioihin -opintokokonaisuuden avulla saa yleiskuvan eri taideterapioista ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Näköaloja taideterapioihin -opintokokonaisuuden avulla saa yleiskuvan eri taideterapioista ja niiden käyttömahdollisuuksista esimerkiksi hoito-, kasvatus-, opetus- ja taidealoilla.

Taideterapioissa käytetään erilaisia taiteen muotoja – kuten tanssia, musiikkia, kuvataidetta ja kirjoittamista – tukemaan yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia. Taideterapia voi olla myös hoitoa tai kuntoutusta, ja sitä toteuttaa aina taideterapeutin koulutuksen saanut ammattihenkilö. Taideterapian keskiössä on taiteen tekeminen ja kokeminen esimerkiksi taiteellisen lopputuloksen tai taitojen opettelemisen sijaan. Taideterapia voi auttaa käsittelemään tunteita ja ajatuksia, auttaa itseilmaisussa ja löytämään uusia näkökulmia elämän haasteissa.

Taideyliopistossa on kevään 2023 aikana valmistauduttu toteuttamaan monitieteinen ja -taiteinen Näköaloja taideterapioihin -koulutuskokonaisuus yli kymmenen kouluttajan voimin.

“On hienoa, että Taideyliopiston Avoin yliopisto toteuttaa lukuvuonna 2023–2024 jo toisen kerran tämän opintokokonaisuuden. Suomessa taideterapioiden koulutukset toteutetaan tyypillisesti omissa koulutusohjelmissaan, jolloin voi olla varsin niukasti pääsyä siihen ymmärrykseen, miten terapiatyöskentely rakentuu muissa modaliteeteissa eli terapiamuodoissa”, kertoo tanssi-liiketerapeutti Päivi Pylvänäinen.

Sekä opiskelijoille että eri taideterapioiden alueilta tuleville kouluttajille on inspiroivaa, että opintojakso voi synnyttää heti taideterapioiden kenttään tutustumisen alkuvaiheissa eräänlaisen yhteisen retken. “Kurssilla on tärkeää, että opiskelijoina on sekä Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoita että avoimen yliopiston kautta tulevia opiskelijoita, jotka tuovat erilaisia kokemusmaailmoja ja näkökulmia näiden teemojen äärelle. Minulle tulee elävästi mieleen suurten jokien suistoalueet, missä kohdataan monista suunnista, ja syntyy rikas vihreä kolmio, missä tapahtuu paljon uudenlaisia asioita”, Päivi Pylvänäinen jatkaa.

Erilaisia näkökulmia toimijuuteen ja osallisuuteen

Näköaloja taideterapioihin -opintokokonaisuus alkaa syksyllä 2023 kokemuksellisella osuudella, jossa opiskelija valitsee yhden taideterapian modaliteetin (5 op): kirjallisuusterapian, kuvataideterapian, musiikkiterapian tai tanssi-liiketerapian.

Nämä kurssit tarjoavat kokemuksellisen tilan ja aikaa oppia kyseisestä taideterapian muodosta samassa pienryhmässä läpi syksyn: “Se voi olla oppimista, joka ravitsee myös itseä, vaikuttaa omaan henkilökohtaiseen kasvuun. On mielenkiintoista ajatella, miten se voi uudistaa opiskelijaa ja hänen tapaansa toimia vallitsevan ympäristön kanssa”, toteaa Päivi Pylvänäinen.

Kokonaisuus jatkuu keväällä 2024 kaikkien opiskelijoiden yhteisellä kurssilla “Johdatus taideterapioihin” (10 op), jossa aihetta syvennetään lisää sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Taiteista, taiteiden terapeuttisesta käytöstä ja taideterapioista keskustellaan esimerkiksi toimijuuden, turvallisemman tilan ja osallisuuden tukemisen näkökulmasta. Yhdessä pohditaan myös, miten eri taiteenalojen ja taideterapioiden näkökulmasta voidaan tukea ja edistää ihmisten yhteyttä itseensä ja toisiin, ja miten ne voivat tuoda uusia oivalluksia ja voimavaroja elämään.

Näköaloja taideterapioihin -kokonaisuus tarjoaa ymmärrystä ja valmiuksia taiteen terapeuttiseen käyttöön aiemman ammattitaidon puitteissa oman työn monipuolistamiseksi sekä toimii johdantona eri taideterapioiden ammatillisille opinnoille. Vaikka yhteinen työskentely kokonaisuudessa voi olla terapeuttista, se ei ole terapiaa eikä pätevöitä toimimaan taideterapeuttina.

Näköaloja taideterapioihin syvennetään kaikessa rauhassa

Taideyliopiston avoimen kampuksen ja avoimen yliopiston kautta on jo pitkään voinut opiskella musiikkiterapian perusopintoja ja myös tanssi-liiketerapian opintoja on ollut tarjolla. Sen sijaan kuvataideterapian tai kirjallisuusterapian opintoja ei ole ollut, joten tämä kurssi on tuonut ne uusina teemoina Taideyliopiston opetukseen. Mahdollisuus perehtyä eri taideterapioihin sekä pohtia niiden lähestymistapojen eroja ja yhtäläisyyksiä yhdellä ja samalla kurssilla on myös uutta ja merkityksellistä.

Taideyliopiston opiskelijoiden sekä erilaisilla työkentillä toimivien ammattilaisten osallistuminen samaan opintokokonaisuuteen on kurssin erityinen rikkaus, sillä he voivat tuoda pohdittaviksi hyvin erilaisia, kiinnostavia ja yllättäviä näkökulmia ja käytännön lähestymistapoja.

Kuvataideterapeutti, professori Mimmu Rankanen pohtii edellisen opintokokonaisuuden antia seuraavasti: “Opettajan näkökulmasta edellisessä kokonaisuudessa oli erityisen kiinnostavaa päästä kuulemaan niitä moninaisia kokemuksia ja näkökulmia, joita Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat sekä avoimen yliopiston kautta tulevat erilaisilla kasvatus-, terveydenhoito- ja sosiaalityön aloilla toimivat ammattilaiset toivat yhteisiin keskusteluihin.”

Kirjallisuusterapia mukaan kokonaisuuteen

Kirjallisuusterapia tuo koulutuksen kokonaisuuteen uuden näkökulman, lukemisen ja kirjoittamisen terapeuttisen ulottuvuuden. “On hienoa tulla mukaan tähän arvokkaaseen kokonaisuuteen, joka tarkastelee ihmistä ja taiteen mahdollisuuksia monelta kantilta, ihmisen kehon ja mielen yhteyden huomioiden. Kirjallisuusterapian avulla on mahdollista päästä sanallistamaan kokemuksia, joille ei ehkä aiemmin ole ollut sanoja. Sanat tunteille saattavat löytyä vaikkapa runosta tai ne syventyvät ryhmässä kirjoitetun tekstin myötä. Toisaalta kirjallisuusterapian menetelmät voivat viedä myös aikaan ennen sanoja, erityisesti satujen myötä”, kuvailee psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki.

“Odotan koulutukselta paitsi opiskelijoiden ilahtumista kirjallisuusterapian tarjoamasta itsetuntemuksen syventymisestä myös kokemusten jakamista ja eri aloilta tulevien ammattilaisten näkemyksiä sekä eri taideterapiamuotojen rajapinnoilla kulkevia keskusteluja.”

Eri taiteenalojen yhteistyö – uhka vai mahdollisuus?

“Olen vuosien varrella osallistunut aktiivisesti kuvataideterapian, musiikkiterapian ja tanssi-liiketerapian alojen väliseen yhteistyöhön niin nykyisten taideterapioiden koulutusten kuin tulevaisuuden koulutussuunnitelmien ja ammatillisen rekisteröinnin pyrkimysten osalta”, kertoo Mimmu Rankanen.

Paitsi uudenlainen kokonaisuus, taideterapioihin johdatteleva ja näköaloja avaava kurssi on myös kiinnostava mahdollisuus laajentaa yhteistyötä taideterapioiden sisällä. Taideterapioiden välinen yhteistyö on tärkeää, koska ne edustavat yksittäin hyvin pieniä ammattikuntia. Eri taideterapioiden käytäntöjen ja tutkimuksen tunteminen on mielekästä ja kiinnostavaa myös alojen kehittämisen kannalta.

Haruki Murakami esittää uusimmassa kirjassaan “Novelist as a vocation” (2022, 143–144), että koulutukseen tarvitaan uudenlaisia syrjinnästä ja hierarkioista vapaampia koulutuksellisia tiloja ja paikkoja, joissa sekä yksilö että laajempi järjestelmä voisivat olla seesteisempiä sekä vapaammin ja lempeämmin vuorovaikutuksessa. Tällaiset “yksilöllisen toipumisen tilat” (mp.) eivät synny välttämättä pakottamalla, vaan luontaisemmin ikään kuin pienistä puroista, mahdollisuuksista ja vuorovaikutuksesta käsin.

Päivi Pylvänäinen pohtii Haruki Murakamin (2022) ajattelua seuraten taideterapioihin tutustumisen mahdollisuuksia ja toivottaa samalla koko työryhmän puolesta opiskelijat taiteen terapeuttiseen maailmaan: “Itseäni kiinnostaa ajatus siitä, että taideterapioilla voidaan luoda turvallisempia, vapaita tiloja – vehreitä suistoja – yksilön elpymistä varten. Parhaimmillaan voisi ehkä olla niin, että jo taideterapian opiskelu voisi tarjota tällaisia tiloja, mutta myös se, kun taideterapian menetelmin luomme terapeuttisia toimintaympäristöjä, toimii samansuuntaisesti”.

Kirjoittajat

Taru Koivisto, tutkijatohtori, musiikkiterapeutti
Päivi Pylvänäinen, tanssi-liiketerapeutti
Mimmu Rankanen, professori, kouluttajapsykoterapeutti, kuvataideterapeutti
Silja Mäki, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti

Lisätietoa hakijalle

Hakuaika kokonaisuuteen on 3.8.2023 klo 9.00 – 24.8.2023 klo 23.59.

Avoimen yliopiston opiskelijat hakevat kurssille Opintopolun kautta. Kurssi on avoimen yliopiston opiskelijoille maksullinen (15 e / opintopiste). Kokonaisuus on nyt lisätty myös Opintopolkuun ja kurssikalenteriin.

Näköaloja taideterapioihin -kokonaisuus löytyy myös Taideyliopiston opinto-oppaasta. Kokonaisuudessa on rajallinen määrä paikkoja tutkinto-opiskelijoille.

Taideyliopiston avoin yliopisto, avoin@uniarts.fi

Avoimen kampuksen blogi

Tässä blogissa julkaistaan Taideyliopiston Avoimen kampuksen toimintaan ja kursseihin liittyviä kirjoituksia sekä avoimen yliopiston kursseilla syntyneitä tekstejä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia